Skjema

  • 25.08.2013 20:11

    Sjekkliste til bruk ved boligkjøp

      Her finner du forbrukerrådets sjekkliste som vi anbefaler at du benytter før du legge inn bud ved kjøp av ny bolig. Sjekklisten minner kjøper...

  • 23.03.2013 19:41

    Skjøte

    Publisert 2013-02-19 21:36 (Kilde: www.advokatsylte.no) Her finner du gratis skjøte som du kan benytte ved eiendomsoverdragelse. For...

Vis fler

Byggteknisk forskrift 2010 (TEK 10)


Byggteknisk forskrift eller TEK
 10 som den vanligvis benevnesinneholder de viktigste reglene for utførelse av bygning. Den gjelder for bygninger som er påbegynt etter 1.7.10. Det gjelder overgangsregler som innebærer at tiltakshaver kan bestemme om den gamle forskriften fra 1997 skal gjelde istedetfor den nye fra 2010. En forutsetning for dette er at bygget er påbegynt/omsøkt oppført før 1. juli 2011, med mindre kommunen ved innvilgelsen av byggsøknaden har godtatt at den eldre forskriften skal kunne følges. Slik dispensasjon kan kommunen gi for bygninger dersom det kan dokumenteres at de er prosjektert påbegynt før 1. juli 2010. 

Formålet med forskriften er å sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi.

For fritidsbolig med én boenhet gjelder lovens

a)kapittel 1 til 7
b)§ 8-1 og § 8-3
c)kapittel 9 til 11
d)§ 12-5 første til tredje ledd, § 12-7 første ledd, § 12-11 første og annet ledd, § 12-13 første ledd, § 12-15 første ledd, § 12-16 første ledd bokstav a til d, § 12-17 første til fjerde ledd, § 12-19 og § 12-20
e)§ 13-1 første ledd, § 13-4, § 13-5, § 13-12 og § 13-14 til § 13-21
f)kapittel 14. For fritidsbolig under 150 m2 oppvarmet BRA gjelder kun § 14-5 første og annet ledd, § 14-6 og § 14-8. Kravene i kapittel 14 gjelder likevel ikke for fritidsbolig under 50 m2 oppvarmet BRA
g)kapittel 15 til 17.

For husvære for seterbruk, reindrift eller skogsdrift gjelder bestemmelser i annet ledd tilsvarende.

For konstruksjoner og anlegg, også midlertidige, gjelder forskriften med unntak av kapittel 8, 12, 13 og 14 som gjelder så langt de passer.

For midlertidige bygninger gjelder forskriften med unntak av kapittel 8, 12 og 13 som gjelder så langt de passer. For kapittel 14 gjelder kun § 14-5 første og annet ledd.

I bygninger som oppføres som studentbolig av studentsamskipnader og studentboligstiftelser som har mottatt tilsagn om tilskudd til studentboliger etter forskrift 28. januar 2004 nr. 424 om tilskudd til studentboliger

a)er det tilstrekkelig at 20 prosent av boenhetene oppfyller kravene til tilgjengelig boenhet i § 12-7 annet og tredje ledd, § 12-8 første ledd, § 12-10 annet ledd, § 12-11 tredje ledd og § 12-21 tredje ledd, samt utforming av bad og toalett i § 12-9 første ledd.
b)skal det for besøkende være likestilt tilgang til toalett som oppfyller § 12-9 første ledd i hver etasje i bygning med krav om heis.

advokat, juridisk bistand, byggteknisk forskrift, TEK 10, planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi.

Eiendomsrett2Hos oss får du eiendomsadvokat som er spesialist med over 12 års erfaring. Vi tilbyr juridisk bistand i slike saker over hele landet. 


Dersom du har behov for en advokat i sak om eiendom, er du du velkommen til å sende oss et 
kontaktskjema eller ringe oss på tlf  22 20 50 40

Bilde av medlemmer_farger_web 


Bilde av kompetanseVåre tjenester:
- Kartlegging og løsning av tvister som gjelder fast eiendom
- Reklamasjon ved kjøp og salg av bolig  
- Reklamasjon ved kjøp av håndverkertjenester
- Veiretter og naboforhold
- Odelsrett